MMPI yetişkinlerin, kişilik özelliklerinin, psikolojik sorunlarının ya da psikopatolojinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlaması amacıyla uygulanan bir kişilik testidir. Bireyin kendisinin evet- hayır şeklinde cevapladığı 566 soruluk envanterin tek oturumda yapılması gerekmektedir. MMPI testinin yorumlanması ve raporlanması bu testin eğitimini almış bir psikolog tarafından yapılmaktadır.

TAT testi kişiliği ölçen bir testtir. Bireysel olarak yetişkin ve ergenlere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Test T.A.T. uygulama ve değerlendirme eğitimini almış bir uzman tarafından uygulanır. Test, kişinin ruhsal durumunu, geçmişle ilgili probleminin olup olmadığının anlaşılması ve gelecek beklentileri hakkında bilgi edinilmesi amacıyla uygulanır.

Çocuklara uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan test hayvan figürlerinden oluşan 10 resimli kart kullanılarak uygulanır. Çocuğun anne-baba ile ilişkisi, beslenmeyle ilgili problemleri, kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri gibi alanlarda çocuğu daha iyi anlayabilmek adına uygulanır. Test C.A.T. uygulama ve değerlendirme eğitimini almış bir uzman tarafından uygulanır.

6-16 yaş arasındaki kişilerin zihinsel gelişimlerini değerlendirmek, geliştirmesi gereken ve üstün olduğu becerilerini belirlemek adına uygulanan zeka testidir. WISC-R uygulama ve değerlendirme eğitimini almış bir psikolog tarafından uygulanır.

 

AGTE 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan gelişim testidir. Çocuğun dil bilişsel, sosyal, kaba motor ve ince motor becerilerini değerlendiren AGTE , uygulama ve değerlendirme eğitimi almış bir psikolog tarafından uygulanır.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi iki formdan oluşmaktadır. Form A 8-16 yaş arasındaki kişilere uygulanmakta, Form B ise 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanmaktadır. Genel olarak kişinin geçmişe olan tavrını, kendine güveni, otoriteye karşı tavrını, arkadaşlarına karşı tavrını, anne ve babasına karşı tavrını, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları, geleceğe yönelik tavırlarını değerlendirmek üzere, test ile ilgili eğitim almış bir uzman tarafından uygulanır.

 

Çocuklara uygulanan, psikanalitik temele dayalı çok geniş sonuçlar veren bir testtir. Çocuklardan bir insan çizmesi istenir ve çizdiği resimle ilgili bir takım sorular sorulur. Bu sorular, çocuğun yaptığı resimdeki kişilerin kimliklerini, niteliklerini açıklatacak sorulardır. Bir İnsan Çiz Testi , test ile ilgili eğitim almış bir uzman tarafından uygulanır.

 

Sınav Kaygısı Envanteri 10 yaş ve üzeri bireylere sınav kaygısının yönünü belirlemek amacıyla uygulanır. Envanter, kişinin başkalarının görüşlerinin kendisini nasıl etkilediğini, kendisi ile ilgili görüşlerinden nasıl etkilendiğini, gelecekle ilgili endişelerini, hazırlanmakla ilgili endişelerini, bedensel tepkilerini, zihinsel tepkilerini ve genel sınav kaygısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulanır.

 

Bireyin kişilik tipine uygun mesleği seçmesi için uygulanan test ayrıca kişinin kişilik tipini, belirgin kişilik özelliklerini ve tipik meslekleri göstermektedir. Kişilik gelişimi testin uygulanabilirliği açısından önemlidir. B u nedenle genelde lise düzeyindeki öğrencilere uygulanır.

 

Kuder bireylerin ilgili alanları ve bu alanlara olan ilginin düzeyini ölçen bir envanterdir 504 sorudan oluşan envanterin uygulama süresi yoktur. Bu test lise düzeyindeki meslek seçme için gerekli meslek alanlarına ilişkin ilgileri ölçmek için hazırlanmıştır. Kuder tercih testi ile bireyin açık hava ilgisini, el becerilerini, hesap ilgisini, ilim ilgisini, ikna ilgisini, büro işi ilgisini, sanat, edebiyat, sosyal, ve müzik yeteneği saptanır.

 

Çocuklara uygulanan Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi çocuktaki kardeş kıskançlığını, anne babayla olan ilişkilerini, korkularını, kendiyle olan çatışmalarını belirlemek amacıyla uygulanır. çocuklara yarım bırakılmış 10 hikaye verilir ve tamamlaması istenir. Test ile ilgili eğitim almış bir uzman tarafından uygulanır.

 

Burdon Dikkat Testi 10-20 yaş arasındaki öğrencilere dikkat gücünü ölçmek amacıyla uygulanır.Uygulanan kişiye toplamda 407 harf bulunan bir form verilir ve paragraflar arasından belirlenen harflerin bulunması istenir. Uygulanan yaş grubuna göre süre değişmektedir.

 

Yetişkinlere ve ergenlere uygulanan 21 soruluk bir testtir. Kişideki depresyon belirtilerini ve depresyonun şiddetini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

Yetişkinlere ve ergenlere uygulanan 21 soruluk bir testtir. Kişideki anksiyete belirtilerini ve şiddetini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

Çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, danışanın ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren projektif bir testtir. F.A.T testi ile çocuğun ailesine karşı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karşı tavırları, danışanın ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları elde edilir. Bu test 6-12 yaş grubu çocuklara uygulanmaktadır. Uygulama esnasında danışana, testi oluşturan resimlerden her biri hakkında bir hikâye anlatması istenerek bilgi edinilir.

 

Zekâ-performans testleridir. Kültürden de bağımsız olan Cattell zekâ testleri tüm toplumlara ve gruplara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. 12 labirentten oluşmaktadır. 6-14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

Görsel algı gelişimini ölçen bir testtir. 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden oluşur. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

 

2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmeye yarayan bir testtir. Bireye çeşitli resimlerden oluşan kartlar gösterilerek uygulama yapılır. Toplam 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

 

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. 6 alt test ve 100 maddeden oluşmaktadır.

 

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. 9-60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır. Deneğin her satırı 20 sn. içerisinde tamamlaması beklenir. Test 14 satır, her satırda 47 karakter ve toplam 658 itemi içerir. “d” ve “p” harflerinin 3 farklı işaretli biçimi yer almaktadır. Bunlar harflerin üstünde, altında, üstünde ve altında olmak üzere yer alır.

 

Dr. M. Frostig tarafından geliştirilmiş görsel algıyı saptamaya yarayan bir testtir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir. Test 4,0 -7.11 aya kadar olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanmaktadır.

 

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Dikkat eksikliğinin belirlenmesinde tamamlayıcı bir testtir.